C 英文-李棋

堂數:20堂 師資: 超強名師 教材預覽:

課程章節 ※ 章節僅供參考,實際內容依老師授課為主。

      Chapter1. 對等連接詞
      Chapter2. 副詞子句
      Chapter3. 關係詞
      Chapter4. 名詞子句
      Chapter5. 時態語語態
      Chapter6. 假設語氣
      Chapter7. 助動詞
      Chapter8. 主詞與動詞一致
      Chapter9. 倒裝句
      Chapter10.
 不定詞
      Chapter11. 動名詞
      Chapter12. 分詞
      Chapter13. 代名詞
      Chapter14. 形容詞與比較句型
 

●另有補充資料教材、小考、模擬考等,以電子檔方式提供給同學參考與練習。