D 普通化學(題庫)

堂數:8堂 師資: 陳正隆 教材預覽:

課程章節 ※ 章節僅供參考,實際內容依老師授課為主。

化學題庫-目錄
Ch 0計量化學
Ch 1原子結構
Ch 2化學建結
Ch 3氣體
Ch 4液體與溶液
Ch 5固體
Ch 6核化學
Ch 7化學動力學
Ch 8化學熱力學
Ch 9化學平衡
Ch 10水溶液中離子濃度的計算
Ch 11氧化還原及電化學
Ch 12錯合物
Ch 13有機化學
Ch 14其它